22 Maj 2017
 Maj 22, 2017

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o akreditaciji (Sl. glasnik RS”, br. 73/2010), člana 28. tačka 7. Statuta Akreditacionog tela Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2011), tačke 4.5 Pravila akreditacije (ATS-PA01) i tačke 3.5 procedure ATS-PR15 Odlučivanje i dodela akreditacije, nakon početnog ocenjivanja prema prijavi za akreditaciju tela za ocenjivanje usaglašenosti Privredno društvo regionalni centar za razvoj poljoprivrede i sela doo Sjenica, Sektor za evaluaciju kvaliteta, Sjenica, Akreditaciono telo Srbije dana 21.12.2016. godine donosi sledeću

ODLUKU br .629/2016

  1.  Dodeljuje se akreditacija telu za ocenjivanje usaglašenosti Privredno društvo regionalni centar za razvoj poljoprivrede i sela doo Sjenica, Sektor za evaluaciju kvaliteta, Sjenica, Nova bb, za      poslove ocenjivanja usaglašenosti prema Obimu akreditacije koji je u prilogu ove odluke i koji je sačinjen na osnovu predloženog obima akreditacije od strane tima za ocenjivanje  datog u prilogu Aneksa Sumarnog izveštaja o ocenjivanju od 30.11.2016. godine.
  2. U skladu sa tačkom 1. ove odluke, telu za ocenjivanje usaglašenosti izdaje se  Sertifikat, akreditacioni broj 01-446, sa rokom važenja od 21.12.2016. godine do 20.12.2020. godine, i Obim akreditacije.

 

Sertifikat o akreditaciji

Obim akreditacije: 2-01-506,  http://www.registar.ats.rs/predmet/1026/