Regionalni centar za razvoj poljoprivrede i sela je kao društvo sa ograničenom odgovornošću osnovan od strane Opštine Sjenica dana 13.07.2011. godine. 28.06.2013. godine je preregistrovan u društvo sa ograničenom odgovornošću čiji su osnivači Opština Sjenica, Grad Novi Pazar i Opština Tutin i na taj način postala regionalni subjekat. Osnovna delatnost društva je istraživanje i razvoj poljoprivrede, kao i pružanje savetodavne i tehničke podrške poljoprivrednim gazdinstvima, udruženjima i klasterima.

Vizija Prepoznatljiv lider i pouzdan partner primarnim proizvođačima i prerađivačima  sa ulogom koordinatora i promotera pešterskog područja  u proizvodnji hrane – kvalitetne i prepoznatljive uz održivo poslovanje pružanjem usluga. Poboljšati bezbednost hrane i stvoriti konkurentna poljoprivredna preduzeća diseminacijom znanja o unapređenoj poljoprivrednoj tehnologiji i komercijalizacijom među poljoprivrednim proizvođačima.

Misija Unaprediti  sposobnosti proizvođača da proizvode kvalitetne i ispravne( bezbedne) proizvode, i da pružanjem tržišno konkurentnih laboratorijskih i stručnih usluga nadmašimo očekivanje-a u pogledu kvaliteta i isplativosti. Obezbediti vođstvo pri stvaranju, širenju i diversifikaciji agro-prehrambene industrije u oblasti Sandžaka i podstaći stočare na napredak i razvoj ka komercijalno isplativijem poslovanju.

Cilj je da pomogne poljoprivrednicima i poljoprivrednim preduzećima kroz pružanje usluga koje unapređuju efikasnost tržišta i postepeni ekonomski oporavak poljoprivrednog sektora.

Thumb-logo

Regionalni centar za razvoj poljoprivrede i sela je zamišljen kao ojačanje samodovoljnosti poljoprivrednika, ali i da bi se do maksimuma razvili zadružni odnosi, dok se s druge strane pruža pomoć u radu na sveopštem privrednom oporavku regiona. Za kratko vreme svog postojanja, centar je učestvovao u realizaciji sledećih projekata :

* Izrada „Programa nabavke i podele steonih junica“ za Opštinu Sjenica na osnovu „Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj stočarstva u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2011 godini“ Ministarstva poljoprivrede Srbije.
* Pomoć poljoprivrednim proizvođačima u popunjavanju aplikacija tokom Konkursa za dodelu sredstava za realizaciju Programa podrške održivog razvoja poljoprivredne proizvodnje u nerazvijenim opštinama Sjenica, Tutin, Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i gradu Novom Pazaru, koji je raspisala KORNRP.
* Prezentacija i sprovođenje USAID-ovog Programa finansijske podrške za uvođenje međunarodnih standarda u oblasti sistema bezbednosti i kvaliteta hrane u organizaciji i prostorijama centra.
* Učešće na radionici Regionalne razvojne agencije Zlatibor  Razvoj tipičnih proizvoda u severoistočnoj Bosni i Zlatiborskom okrugu u Srbiji.
* Projekat prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine u saradnji sa SERDA-Sarajevskom Regionalnom Razvojnom Agencijom: Ruralni razvoj Sjenice.
* Učešće na promotivnoj prezentaciji  nove turističke strategije Evropskog prekograničnog regiona Sandžak u Briselu.
* Podrška u predstavljanju i sprovodjenju USAID projekta Žene u agrobizinisu u saradnji sa KORNRP.
* Edukacija poljoprivrednih proizvodjača na teme poboljšanja rasnog satava zdravstvene zaštite i ishrane domaćih životinja.
* Organizovanje i realizacija Poljoprivrednog sajma u Sjenici 2012. i 2013. godine.

Regionalni centar za razvoj poljoprivrede i sela je multidisciplinarni resursni centar za prehrambenu industriju koji nudi kombinovane laboratorijske, tehničke, edukativne, savetodavne usluge i usluge razvoja poslovanja.